Átigazolási, igazolási szabályzat

Átigazolási, igazolási szabályzat

 

 

AMATÖR SPORTOLÓK IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MATESZ Elnöksége - az Alapszabály II. 5.§. (2).b pontjában foglaltak alapján - a teke sportágban versenyzők igazolását és átigazolását a következők szerint szabályozza.

A Szabályzat hatálya a teke sportágban - a sportág Versenyszabályzatában, versenykiírásában és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyzőkre (a továbbiakban Sportoló) - valamint az Őket tagsági, vagy egyéb jogviszony alapján foglalkozató sportegyesületre és egyéb sportszervezetre (a továbbiakban Sportegyesület) terjed ki.

1. Aversenyzés feltétele: a Sportolók nyilvántartása, igazolása

1.1 A Szövetség, vagy szervezete által, illetve közreműködésével megrendezésre kerülő versenyen, mérkőzésen csak az e szabályzat szerint nyilvántartásba vett - igazolt - és Versenyengedéllyel rendelkező sportoló vehet részt.

1.2 A Sportolóról a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség ( a továbbiakban: Szövetség ) nyilvántartást vezet.

1.3 A nyilvántartásba vételt, és az igazolást a Sportoló és foglalkoztató sportegyesülete együttes kérelmére, a Szövetség végzi.

1.4 A kérelmet a kitöltött, fényképpel ellátott, a Szövetség által rendszeresített Sportigazolvány benyújtásával kell a Szövetséghez eljuttatni, ahol nyilvántartásba veszik, a mindenkori nyilvántartási díj befizetése ellenében. (lásd: Melléklet) Ha a kérelmet hiányosan, vagy téves adatokkal nyújtották be, a Szövetség a nyilvántartásba vételt megtagadhatja, vagy megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlást írhat elő. Ennek eredménytelensége esetén a nyilvántartásba vételt meg kell tagadni.

1.5 A Szövetség az igazolással egyidejűleg a Sportoló részére Versenyengedélyt adhat ki, a mindenkori Elnökségi határozatban megállapított díj ellenében. (lásd: Melléklet)

A Versenyengedély megadásához a Szövetség Versenyszabályzata, versenykiírásai szabnak feltételeket, de a Nemzetközi Szövetség is előírhat további kötelezettségeket. Amennyiben a Sportoló nem Sportegyesületi tag (pl. külföldön játszó) Sportegyesületen kívüliként, saját kérésére is válthat Versenyengedélyt.

1.6 A Versenyengedély sportévre szól. (július 1-tol, a következő év június 30-ig). A bajnoki idényen belüli igazolásnál - december 15-e után - a Sportév végéig érvényes, 6 hónapra szóló Versenyengedélyt ad ki a Szövetség. (lásd: Melléklet)

1.7 A sportigazolvány, és a Versenyengedély a sportoló tulajdona. Az a Sportegyesületi vezető, aki elveszi, visszatartja azt, fegyelmi vétséget követ el.

 

1.8 A Sportolótól a Szövetség Versenybírósága bevonja Versenyengedélyt,

- ha a Szövetség, vagy az NB III. CSB-t rendező szövetség eltiltotta a versenyzéstől, az eltiltás időtartamára;

- ha átigazolták és átigazolását a Szövetség bármilyen okból érvénytelenítette. (pl. átigazolása nem a Szövetségben történt);

- ha a sportoló külföldre igazol.

1.9 A Sportoló nyilvántartásba vételével, igazolásával, átigazolásával kapcsolatban szándékosan, vagy gondatlanul téves adatokat szolgáltató, illetve e szabályzatot szándékosan megszegő személyt, illetve sportegyesületet a Szövetség felelősségre vonja és a Fegyelmi Szabályzata szerint szankcionálja.

1.10 Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült Sportigazolványt, a Sportegyesület kérelmére a szövetség nyilvántartása adatainak felhasználásával pótolja, a korábbi sportigazolvány egyidejű érvénytelenítése mellett. A másolatok kiadásáért a mindenkori Elnökségi határozat által megállapított díjat kell megfizetni a Szövetségnek. (lásd: Melléklet)

1.11 A Versenyengedéllyel nem rendelkező Sportoló a válogatott keret felkészülésében, valamint válogatottként a nemzetközi versenyeken - a szövetségi kapitány, vagy a válogatott keretedző javaslatának figyelembe vételével - a Szövetség Elnökségének hozzájárulásával vehet rész.

1.12 A nyilvántartásból törölni kell a Sportolót, ha

1.12.1 meghalt;

1.12.2 két bajnoki éven keresztül nem rendelkezett Versenyengedéllyel.

A törlést a Szövetség hivatalból, vagy a Sportegyesület bejelentése alapján hajtja végre. Az érintettek a törlésről szóló döntéssel szemben fellebbezhetnek (pl. hosszabb betegség esetén).

1.13 Az a Sportoló, akinek még nem volt sportegyesülete, vagy legalább 1 éve nem versenyzett Sportegyesületben, azonnal, bármikor leigazolható és versenyengedély is váltható számára. Az 1 évnél régebbi versenyzést az erre a célra rendszeresített Igazoló Lap kitöltésével kell a Szövetség felé jelezni, és ez alapján vehető újra nyilvántartásba az adott versenyző.

 2. A Sportoló átigazolása

2.1 Átigazolást a teke sportágban csak a Szövetség végezhet!

2.2 Az átigazolás időszakai a következők:

Június 01-től augusztus 20-ig

Téli átigazolási időszakban, azaz december 15 – január 15 között átigazolható az a sportoló, aki tovább tanulás végett más városba köteles lakhelyet váltani, iskolalátogatási dokumentum benyújtása szükséges, illetve az a sportoló igazolhat át a téli időszakban, akinek a sportegyesülete időközben megszűnt vagy visszalépett a bajnokságtól /szünetelteti a szereplést a csapatbajnoki versenyrendszerben/.

2.3 A Sportoló átigazolása a Sportoló és az átvevő Sportegyesület együttes kérelmére történik az átigazolási időszakban. Az átigazolási kérelmet benyújtása előtt láttamoztatni kell az átadó Sportegyesülettel. Az átadó Sportegyesületnek joga van az átigazoláshoz hozzájárulás megtagadására.

2.4 Ha az átadó Sportegyesület az átigazolási lap láttamozását megtagadja, illetve a láttamozást a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem teljesíti, a Sportolót át lehet igazolni az átvevő sportegyesületbe az átigazolási időszakban. Ezen időközben a Szövetség köteles kapcsolatba lépni az átadó Sportegyesülettel, az átigazolási körülmények tisztázása érdekében. Ha kizáró körülmény nem áll fenn, az átigazolást, a benyújtás napjával megegyező napon bejegyzi a Sportigazolványba.

2.5 Átigazoláskor nem kell új Versenyengedélyt kiadni, de az átigazolási költségtérítést be kell fizetni a Szövetségnek. (lásd: Melléklet)

2.6 Az a Sportoló, akinek nincs szerződése, illetve szerződése lejárt, az átigazolási időszakban korábbi Sportegyesülete hozzájárulása nélkül is azonnal átigazolható az általa megjelölt Sportegyesületbe.

 

 3. Igazolt, szerződéses Sportolók átigazolása

3.1 Szerződéses Sportoló átigazolási kérelmet általában csak szerződésének megszűnése után nyújthat be az átigazolási időszakban.

3.2 Ha a szerződéses sportolóval kötött szerződés közös megegyezéssel

- határozott idő elteltével szűnik meg és a szerződés ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz,

- ha a Sportoló a szerződést a Sportegyesület szerződésszegő magatartása miatt mondta fel és annak jogosságával a Szövetség egyetért. Új Sportegyesületében az átigazolás napjával versenyezhet, amennyiben az adott évi csapatbajnoki versenykiírás másként nem rendelkezik. Ezzel egy időben kell a Szövetségnek az átigazolási költségtérítést befizetni (lásd: Melléklet).

3.3 A szerződéses sportoló, a megállapodás lejártáig, csak közös megegyezéssel bonthatja fel azt. A szerződésben rögzített +1 év megjelölés, opciót jelent, azaz közös megegyezéssel lép életbe.

3.4 Ha a szerződéses Sportoló szerződést jogellenesen szüntette meg, új Sportegyesületében csak a szerződésben eredetileg meghatározott időtartam után versenyezhet, a leírt feltételek teljesítése után.

 

 

 

4. Nem szerződéses Sportolók

Az igazolt, nem szerződéses Sportolóknak, más Sportegyesületbe átigazolását - az átadó Sportegyesült hozzájárulása nélkül - jogosult a Szövetség a 2.1 - 2.6 pontok figyelembe vételével elintézni.

 5. Kölcsönadott Sportolók átigazolása

A kölcsönadott sportoló a két Sportegyesület írásos megállapodása alapján játszhat kölcsönjátékosként új Sportegyesületében. Átigazolni nem kell, de a MATESZ részére minden esetben a mindenkori átigazolási díj felét köteles befizetni a kölcsönbevevő egyesület (lásd: Melléklet). A megállapodási jegyzőkönyvben rögzíteni kell a kölcsönadás első és utolsó napját. Az utolsó nap lejárta után játékjoga a kölcsönadó egyesületet illeti meg. Sportegyesület játékost csak az átigazolási időszakban adhat kölcsön, s a kölcsönadás időtartamának kötelezően legalább a következő átigazolási időszakig kell tartania, de a kölcsönadás napjától számítva maximum egy évig!

 6. Magyar állampolgárságú, igazolt Sportoló külföldi Sportegyesületbe a Szövetség engedélyével igazolhat át

Az engedély nem tagadható meg,

- ha a Sportoló hazai Sportegyesülete az átigazoláshoz írásban hozzájárult;

- ha a Sportolónak a hazai Sportegyesülettel nincs érvényes szerződése;

- ha a Sportoló a meghatározott, egyszeri átigazolási költségtérítést a Szövetségnek befizette.

 

7. Magyar állampolgárságú Sportoló külföldről történő visszaigazolása

Magyar állampolgárságú Sportoló külföldről történő visszaigazolása esetén átigazolási költségtérítést nem kell fizetni. Külföldi Sportegyesületből hazai sportegyesületbe visszaigazolt Sportoló akkor kaphat Versenyengedélyt, ha

- a külföldi Szövetség számára a Versenyengedélyt kiadta;

- a külföldi Sportegyesületnél szerződése lejárt;

- a külföldi Sportegyesületnél szerződését közös megegyezéssel felbontották.

A nemzetközi szövetség részére díjfizetés szükséges.

 

 

8. Nem magyar állampolgárságú Sportoló átigazolása, igazolás.

8.1 Nem magyar állampolgárságú Sportoló az átigazolási időszakban, akkor igazolható, ha Nemzeti Szövetsége részére a hozzájárulást megadta.

8.2 Nem magyar állampolgárságú Sportoló átigazolható és számára Versenyengedély adható akkor is, ha Nemzeti Szövetsége a hozzájárulást megtagadta, de a Sportoló Magyarországon már egy éve letelepedési engedélyt kapott.

9. A Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Sportoló csak az átigazolási időszakban igazolható át más Sportegyesületbe.

9.1 Ha a Sportegyesület szakosztálya úgy szűnt meg, hogy van jogutód, úgy a Sportoló - a szerződéses Sportoló is - a jogutód szakosztályhoz térítésmentesen azonnal igazolható és azonnal versenyezhet is.

9.2 Ha a jogutód Sportegyesület ahhoz hozzájárul, hogy Sportolója az átigazolási időszakban más Sportegyesülethez igazoljon és, ha nincsenek kizáró feltételek, akkor oda átigazolhat.

 E módosított Szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2012. december 06-án és 2006. december 13-i ülésén fogadta el, ezzel egyidejűleg a 2005. december 14- i szabályzatot hatályon kívül helyezte.

Jelen módosított Szabályzat a kihirdetés napján lép életbe.


MATESZ Elnöksége

Budapest, 2012. december 06.

 

A sportolók igazolása és átigazolása szabályzathoz

Költségtérítések táblázata:

 

1.

Sportigazolvány (tokkal)

500.- Ft+ÁFA/darab

2.

Nyilvántartásba vétel (új igazolás, érvényes sportigazolvány elvesztése, megsemmisülése esetén)

1200.- Ft/darab

3.

Versenyengedély (kötelező a MATESZ által rendezett valamennyi versenyen)

 

 

Szuperliga, NB I-II-III versenyen (plasztikkártya) versenyengedély kiváltása kötelező

 

 

Megyék által rendezett versenyen megyei I. -II. osztály és alacsonyabb osztályú versenyeken (kartonkártya) versenyengedély kiváltása kötelező

 

1 bajnoki évre

3500,- Ft/darab

 

1 félévre

1750,- Ft/darab

 

 

1 bajnoki évre
1.000,- Ft / darab

5.

Minősítési betétlap

50.- Ft+ÁFA/darab

 

 

 

 

Átigazolási költségtérítés ezer Forintban:

Versenyzők minősítése

Osztályba sorolás

 

Szuperliga

NBI

NBII

NBII

Válogatott (a mindenkori válogatott keret tagjai)

30000

25000

20000

15000

I. osztályú

22000

18000

12000

10000

II. osztályú és ifjúsági/serdülő I. osztályú

12000

9000

7000

6000

III. osztályú és ifjúsági/serdülő II. osztályú

10000

7000

5000

5000

Minősítést nem szerzett, ill. ifjúsági/serdülő III. osztályú

5000

4000

4000

4000

 

 

 

A NB alatti bajnokságokban egységesen 4000,- Ft/darab.

 

Kölcsönadási költségtérítés ezer Forintban

Versenyző minősítése

Osztályba sorolása

 

Szuperliga

NBI

NBII

NBIII

Válogatott (a mindenkori válogatott keret tagjai)

15000

12500

10000

7500

I. osztályú

11000

9000

6000

5000

II. osztályú és ifjúsági/serdülő I. osztályú

6000

4500

3500

3000

III. osztályú és ifjúsági/serdülő II. osztályú

5000

3500

2500

2500

Minősítést nem szerzett, ill. ifjúsági/serdülő III. osztályú

2000

2000

2000

2000

 

 

 

NB alatti bajnokságokban egységesen 2000,- Ft/darab

A költségtérítések befizetési módja:
- Készpénzfizetés a MATESZ-ben, számla ellenében,
- Átutalás a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség folyószámlájára
  OTP Bp. XIV. ker. Fiók 11714006 - 20422347
- Postai befizetés - rózsaszínű postautalványon.

Minden esetben kérjük, szíveskedjenek feltüntetni a befizetett összegek pontos részletezését!